söndag, december 16, 2007

Stor humor


Kristdemokraterna och deras sektledare Göran Hägglund bjuder alltid på stor humor.

"Det är också denna grundläggande syn som ligger bakom FN:s barnkonvention och FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. Där talas det om att familjen utgör ”den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten” (artikel 16).

Den filosofi som äktenskapet ­vilar på kommer också till ­uttryck i den så kallade faderskaps­presumtionen. Den utgår från att mannen i ett äktenskap är fader till det barn som föds.

Hur ska man förhålla sig till den frågan om ett barn föds inom ett äktenskap bestående av två kvinnor?

Så här skriver Hans Regner: ”Faderskapspresumtionen i 1 Kap 1 § föräldrabalken bör dock endast gälla i fall då modern är gift med en man vid barnets födelse. Frågan om föräldraskapet för en kvinna som är gift med barnets moder bör presumeras på liknande sätt ligger utanför mitt utredningsuppdrag”.

Detta är en av de viktiga frågorna som alltså lämnats därhän och som den nuvarande äktenskapsdebatten helt förbigår. Kommer barnet att ha två eller tre ”riktiga föräldrar”?

Barnet
har – det visar forskningen – behov av både sin mamma och sin pappa. I andra sammanhang är statsmakten mycket angelägen om att tillförsäkra barnet umgänge med båda föräldrarna.

Vi inser givetvis att barn kommer till och växer upp under många olika omständigheter. Barn mår bra och far illa i vårt samhälle i alla möjliga strukturer.

För oss är det barnets rätt till sitt biologiska ursprung och rätt till sin mamma och pappa."


Osv osv.

Man undrar ju om det finns pedofila tendenser inom KD eftersom man är så sjukligt besatt av barn? Att barnet är den grundläggande orsaken till giftemål? Att enda anledning att gifta sig är att skaffa barn? Barn. Barn. Barn. Barn.

Inom Kristdemokraterna finns det inte utrymme för andra familjer än mamma-pappa-barn-konstellationen. Inga ensamstående föräldrar. Inga familjer där man valt att inte skaffa barn - för man är faktiskt en familj även om det inte finns några barn i den.

Jag gillar verkligen Tor Billgrens alternativa heterosexuella (läs kristdemokratiska) vigseltext:

Frågorna
Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig NN: Vill du ta NN till din hustru/man och ligga med honom/henne på det att ni må föröka er i nöd och lust?

Bön över ringarna
O Gud, du som är alltings skapare och Herre, välsigna NN och NN i deras äktenskap. Låt denna ring för dem vara tecknet på deras löften om att fortplanta sig. Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre.

Löftet
Jag NN,
tar dig NN
nu till min hustru/man
att föröka mig med
tills döden skiljer oss åt.